GDPR

JOLO Voetbalacademie vzw respecteert jouw privacy!
Deze privacyverklaring gaat uit van JOLO Voetbalacademie vzw met ondernemingsnummer BE0773.776.522.
Voor vragen omtrent jouw privacy kan u JOLO Voetbalacademie vzw contacteren op info@jolovoetbalacademie.be.

In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe JOLO Voetbalacademie vzw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar JOLO Voetbalacademie vzw verantwoordelijke voor de verwerking is.


Persoonsgegevens die wij verwerken
JOLO Voetbalacademie vzw verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als vzw of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de deelnemers:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens (enkel bij JOLO Zomerstage met overnachting)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Contactpersonen
- Huidig team (niet verplicht)
- Kleding maten voor het bestellen van het JOLO uniform


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
In het kader van de sportverzekering en bij noodgevallen tijdens de stages, verwerkt JOLO Voetbalacademie vzw de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou via het online invulformulier 'Medische fiche' (Microsoft Forms):
- Gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij JOLO Voetbalacademie vzw.
- Het invullen van de medische fiche is een vereiste om deel te nemen aan stages van JOLO Voetbalacademie vzw. Wij vragen deze medische info op om, in geval van nood, de correcte info te verlenen aan de hulpdiensten. Zo kunnen we alsook, mocht het nodig blijken, met de juiste kennis handelen en alles correct opvolgen.
* Naam en telefoonnummer van de huisarts.
* Aandachtspunten waarmee JOLO Voetbalacademie vzw met rekening dient te houden zoals vermoeidheid, gevoelig voor de zon, ADHD, autismespectrumstoornis, spraakstoornis, visuele beperking, verstandelijke beperking, een fysieke beperking, visuele beperking, ...
* Ziekten waarmee JOLO Voetbalacademie vzw met rekening dient te houden zoals astma, suikerziekte, huidaandoeningen, epilepsie, hartaandoeningen, ziekte van Crohn, ...
* Allergieën.
* Gebruik van medicatie tijdens de uren van het kamp/activiteit.
* Andere medische inlichtingen die u vrijblijvend wenst te verschaffen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JOLO Voetbalacademie vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig blijkt om onze diensten uit te kunnen voeren;
- Om goederen, diensten en briefing bij je af te leveren;
- Het publiceren van foto’s op onze website of sociale kanalen;
- Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen;
- JOLO Voetbalacademie vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Foto's en video's

JOLO Voetbalacademie vzw neemt foto’s en video's van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, de JOLO Voetbalacademie Social Media kanalen zoals Facebook en Instagram, onze flyers en/of publicitaire doeleinden. Voor het publiceren van zowel gericht als niet-gericht beeldmateriaal geeft u hiervoor uitdrukkelijke toestemming bij het inschrijvingsformulier van de desbetreffende stage of activiteit.

Graag verwijzen wij naar de paragraaf hierboven vermeld om een onderscheid te maken tussen gerichte en niet-gerichte beeldmateriaal. Bij gerichte beeldmateriaal gaat het om foto's of video's waarbij enkel jouw kind in beeld wordt gebracht. Bij niet-gerichte beeldmateriaal gaat het om een groep kinderen die in beeld wordt gebracht. Voor beiden geeft u al dan niet toestemming bij het inschrijvingsformulier.

JOLO Voetbalacademie vzw respecteert uw aanvraag. Indien u geen toestemming geeft bij het inschrijvingsformulier, vragen we om een aparte e-mail te sturen naar info@jolovoetbalacademie.be en hierbij een foto van het kind toe te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat.


Geautomatiseerde besluitvorming

JOLO Voetbalacademie vzw maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JOLO Voetbalacademie vzw bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.  Zolang uw kind binnen de doelgroep van onze activiteiten past zal u van ons informatie ontvangen. Van zodra we merken dat uw kind buiten de leeftijdscategorie valt zullen we al uw persoonsgegevens verwijderen. Ouders/bevoegde personen die sneller de gegevens willen laten verwijderen kunnen dat door een simpel mailtje met de vraag om verwijderd te worden uit de bestanden (wet op de privacy van 8/12/1992).

Delen van persoonsgegevens met derden

JOLO Voetbalacademie vzw verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JOLO Voetbalacademie vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JOLO Voetbalacademie vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jolovoetbalacademie.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. JOLO Voetbalacademie vzw wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Vragen? Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JOLO Voetbalacademie vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben enkel de bevoegde oprichters van JOLO Voetbalacademie vzw toegang tot deze gegevens (en geen trainers/vrijwilligers die geen oprichter zijn van de vzw). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jolovoetbalacademie.be.

Deel op social media om jouw
vrienden op de hoogte brengen!